Zdjęcia

Wydawca tej witryny przyznaje Ci prawo przesyłania obrazów przeznaczonych do publikacji w naszej galerii. Obrazy podlegają przepisom polskiej ustawy O prawie autorskim i innym przepisom krajowym i międzynarodowym chroniącym prawa własności. Możesz bez ograniczeń wczytywać obrazy własnego autorstwa, natomiast dzieła osób trzecich tylko i wyłącznie, jeśli posiadasz ich zgodę albo jesteś dysponentem praw własności. Każdy obraz wczytujesz na własną odpowiedzialność, wyrażając tym samym zgodę na ich bezpłatną publikację w witrynie. Równocześnie przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku naruszenia praw osób trzecich i wszczęcia postępowania wyjaśniającego, Wydawca witryny jest zobowiązany udostępnić Twoje dane osobowe uprawnionym organom i podmiotom zajmującym się ochroną praw autorskich i majątkowych. 
Wydawca witryny oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich oraz zobowiązuje się - w przypadku powzięcia wiadomości o takim naruszeniu - wstrzymać publikację wskazanych utworów do czasu wyjaśnienia sprawy.

Umieszczone przez Użytkowników fotografie oraz wpisy, będą moderowane, akceptacja ich nastąpi w ciągu 7 dni od dnia umieszczenia ich w galerii. Fotografie nie zaakceptowane będą usuwane z serwera.

 

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika wynikających z korzystania z Portalu lub brakiem takiej możliwości, w szczególności utraty danych Użytkownika, opóźnienia w przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Portalu.